vanaf €70 gratis verzending

Home » algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMEEN

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN  +  MODEL FORMULIER OM JE BESTELLING RETOUR TE STUREN
 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 
1. Noekies.com met als handelsnaam noek.com : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Mevr j Aschoff stiermanlaan 7, 3181pn Rozenburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82846170.
 
2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Noekies.com een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 
3. Overeenkomst: iedere tussen Noekies.com en de Consument, middels het bestelproces op de Website, tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Noekies.com zich jegens de Consument, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten.
 
 
5. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Noekies.com aan de Consument te leveren zaken, Kleding ,Accesoires , woon-en inrichting , schoenen , speelgoed.
 
6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Noekies.com, zoals geopenbaard op de Website, en iedere Overeenkomst.
 
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Noekies.com is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.
 
2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Noekies.com dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 
3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Noekies.com op de daartoe door Noekies.com aangewezen wijze is aanvaard en de Consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens wordt de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument is bevestigd.
 
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 3, kan de Consument de Overeenkomst tot 30 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het recht van ontbinding kan niet worden ingeroepen ten aanzien van de individuele Producten die tezamen tegen een bepaalde prijs zijn aangeboden.
 
2. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, komt dit recht de Consument uitsluitend toe tot 14 dagen na ontvangst
van de eerste leverantie.
 
3. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van Noekies.com Producten waarvan de directe verpakking na de levering is verbroken of echt kapot is en die daardoor niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
 
4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail , een verzoek in te dienen bij Noekies.com. Zo spoedig mogelijk nadat Noekies.com in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Noekies.com de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 
5. Gedurende de bedenktijd van 30 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de
verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten, onverminderd het bepaalde in lid 3, slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 
6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Noekies.com retourneren.
 
7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan
met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid. Noekies.com is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
 
8. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 30 dagen nadat de Consument het recht van
ontbinding conform lid 4 heeft ingeroepen.
 
9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 
10. Noekies.com zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontbinding aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Noekies.com zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
 
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN, CONFORMITEIT; LEVERINGSTERMIJNEN
1. De levering van bestelde Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven
afleveradres.
 
2. Noekies.com staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).
 
3. Noekies.com behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de
Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 
4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Consument op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 
5. Noekies.com spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Noekies.com vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Noekies.com spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. 
Het verzuim van Noekies.com treedt niet eerder in dan nadat de Consument Noekies.com schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Noekies.com zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 
6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 
7. Indien Noekies.com als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Consument.
 
ARTIKEL 6. | OVERMACHT
1. Noekies.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 
2. Indien de overmacht situatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 
3. Indien Noekies.com bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 
ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en exclusief bezorgkosten.
 
2. Betaling dient te geschieden op een van de door Noekies.com aangewezen betaalmethoden.
 
3. Noekies.com is gerechtigd de aan de Consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 
5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één ander conform de Wet Incassokosten.
 
ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan noekies.com kan worden toegerekend.
 
2. Gebruik van de Producten dient met strikte inachtneming van de gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Consument om vóór het plaatsen van de bestelling te onderzoeken of deze geschikt zijn voor gebruik door de betreffende persoon. Noekies.com
Bij twijfel over de geschiktheid van het Product voor de persoon waarvoor deze bestemd is, is het de verantwoordelijkheid van die persoon. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de Producten zonder inachtneming van het bepaalde in het voorgaande van dit lid, is noekies.com nimmer aansprakelijk.
 
3. De aansprakelijkheid van noekies.com is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van noekies.com betrekking heeft, met dien verstaande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 
4. De Consument vrijwaart noekies.com van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan noekies.com toerekenbaar is.
 
ARTIKEL 9. | KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of anderszins Schriftelijk te worden ingediend bij noekies.com.
 
2. Bij Noekies.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 
ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Noekies.com behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de Producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de Website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Website voortvloeit.
 
2. Een aan de Consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft noekies.com het recht om onmiddellijke ongedaan making van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 
ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
1. Alle door noekies.com geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.